18-03-2016 Fiscaalvriendelijke afkoop pensioen in eigen beheer verruimd De ‘fiscaalvriendelijke’ afkoopvariant als mogelijke oplossing voor de huidige knelpunten met het pensioen in eigen beheer, wordt ruimer dan eerst was voorgesteld. De korting gaat omhoog en naast een afkoopfaciliteit krijgen dga's een alternatief in de vorm van een spaarvariant bij uitfasering. Knelpunten Het pensioen in eigen beheer kent de nodige knelpunten die met name worden veroorzaakt door het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de in eigen...
17-03-2016 Advieswijzer Modelovereenkomst: zekerheid over loonheffingen! Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp'ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Wees dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei 2016 is dit risico nog gedekt door middel van een VAR-wuo of VAR-dga. Daarna is de VAR echter vervallen en kunt u alleen nog zekerheid krijgen over de loonheffingen als u werkt met...
16-03-2016 Geld lenen van de bv Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, want de fiscale gevolgen zijn in beide situaties anders. We gaan hier in op de situatie dat u als werknemer van de bv leent. Bij personeelsleningen kan sprake zijn van een rentevoordeel. Dat is het geval als u geen of minder rente betaalt over de lening dan bij een kredietverlener. Het rentevoordeel is belast tegen de waarde in het...
14-03-2016 Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid! Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid. Keten Als u (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteedt aan een onderaannemer, is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels)...
11-03-2016 Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015! Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar! Bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan de volgende negen onderwerpen: Scholingsaftrek Giften Kwalificerende belastingplicht; werken in Nederland, maar woonachtig in een ander land Zakelijke en persoonlijke kosten Eigen woning Echtscheiding Bijzondere zorgkosten: dieetkosten, gezinshulp en...
10-03-2016 Doe suppletie btw vóór 1 april 2016 Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende aangifte verwerken. Als bij het opmaken van de jaarstukken 2015 blijkt dat u over 2015 te weinig btw hebt betaalt, moet u dit corrigeren. Doet u dit...
04-03-2016 WOZ-waarde van uw woning te hoog? Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar. Deze WOZ-waarde is namelijk niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar met name ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Eigenwoningforfait Dit jaar gaat u voor een eigen woning met een WOZ-waarde boven de €...
03-03-2016 Meld uw betalingsproblemen uiterlijk 14 maart Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door voor 14 maart 2016 uw betalingsproblemen bij de Belastingdienst te melden. De aansprakelijkheid geldt niet voor alle belastingen. Belastingen waarvoor de aansprakelijkheid wel geldt, zijn onder meer loonbelasting, premies en omzetbelasting. Dit zijn...
02-03-2016 Handreiking: bijhouden van een goede rittenregistratie Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een 'Verklaring geen privégebruik auto' aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden. De meest gebruikte manier om dit bewijs te leveren is het bijhouden van een rittenregistratie. In de praktijk is het bijhouden van een sluitende rittenregistratie de...
01-03-2016 Belastingvoordeel voor familiebedrijven U kunt als ondernemer of opvolger van een familiebedrijf ruim 36% aan belastinguitstel en -besparing realiseren. Zowel bij erven en schenken van een onderneming kan er namelijk gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel BOR genaamd, komen we tegen in de Successiewet. De opvolger kan bij erven of het geschonken krijgen van een onderneming (of aandelen in een onderneming) een beroep doen op de BOR. De waarde van de onderneming tot €...