26-03-2018 Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van btw van oninbare debiteuren gewijzigd. Voor oude debiteuren die reeds vóór 2017 open stonden en nu nog steeds niet hebben betaald, dient de btw in de eerste aangifte over 2018 worden teruggevraagd. Gewijzigde regeling per 2017 De nieuwe regeling voor de btw bij oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren is vanaf 2017 op hoofdlijn als volgt: Eén jaar na opeisbaarheid (van een nog onbetaalde)...
08-02-2018 Let op: Deze maand afrekening WKR! Heeft u het afgelopen jaar de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) overschreden, dan bent u nog een eindheffing verschuldigd van 80% over deze overschrijding. Deze eindheffing moet u aangeven in de eerste aangifte loonheffingen over 2018, die u uiterlijk eind februari 2018 moet indienen en betalen. Vrije ruimte Binnen de WKR mag u als werkgever maximaal belastingvrij 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord  ‘Vertrouwen in de toekomst’.  Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel maar ook in andere voor u interessante wetgeving.  We hebben het nog over voorgestelde wijzigingen, de wetsvoorstellen moeten...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Overige maatregelen Energiebelasting De belasting op energie gaat omhoog. In het regeerakkoord staan voorstellen om milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Dit wordt bereikt door invoering van een CO2-minimumprijs in de elektriciteitssector, verhoging van de energiebelasting voor het verbranden en storten van afvalstoffen, verlaging van de belastingvermindering energiebelasting en nieuwe energiebelastingtarieven voor aardgas en elektriciteit. Vrijwilligersvergoeding Vrijwilligers kunnen nu onder voorwaarden...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Werkgevers De regeringspartijen hebben de ambitie dat meer mensen aan het werk kunnen gaan met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Werken moet lonender worden en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers vast in dienst te nemen. Het regeerakkoord speelt in op deze ambitie met een aantal voorstellen. Ontslagrecht: introductie cumulatiegrond Onder het huidige recht is ontslag op basis van meerdere gronden niet mogelijk. Een werkgever moet een ontslaggrond kiezen:...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Pensioen Nederland heeft volgens het regeerakkoord een sterk pensioenstelsel. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente hebben echter ook kwetsbaarheden blootgelegd. Het kabinet wil daarom het pensioenstelsel gaan hervormen . Ze wil daarbij aansluiting zoeken bij de voorstellen zoals die eerder zijn gedaan door de SER in 2015 en 2016. De SER komt op korte termijn met een voorstel, waarbij rekening gehouden wordt met het volgende: ...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Ondernemers Beperking afschrijving gebouwen Wanneer een pand in eigen gebruik is, mag in de vennootschapsbelasting het pand worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde, de zogenaamde bodemwaarde. Vanaf 1 januari 2019 gaat een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gelden. Versobering verliesverrekening Een verlies is in de vennootschapsbelasting te verrekenen met de winst van het voorgaande jaar of met winsten van de volgende negen jaren. Deze verliesverrekening wordt beperkt tot zes jaren. ...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Eigen woning Beperking hypotheekrenteaftrek Het tarief in de inkomstenbelasting bestaat vanaf 1 januari 2019 uit twee tarieven. De wens van het kabinet is om alle aftrekposten die in de inkomstenbelasting bestaan, versneld naar het tarief van de eerste schijf te brengen. Aftrekposten die vallen in de tweede schijf van 49,5% worden in aftrek gebracht tegen het tarief dat geldt voor de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%. Dit betekent voor de...
11-10-2017 Regeerakkoord 2017 - Wijziging belastingtarieven Sterke wijziging belastingtarieven Het kabinet wil het belastingstelsel hervormen om een aantal doelen te bereiken: de verschillen in fiscale behandeling tussen een- en tweeverdieners verkleinen, werken meer belonen voor mensen met een middeninkomen, vervuiling belasten, belastingontwijking aanpakken en het fiscale vestigingsklimaat verbeteren voor bedrijven die in Nederland daadwerkelijk economische activiteiten en banen genereren. De belastingtarieven zijn een belangrijk instrument om de...