10-10-2017 BTW tips - Derde kwartaal 2017 1. Soms geen btw verschuldigd bij annulering Verricht u diensten waarvoor uw klanten vooraf moeten reserveren? En vraagt u een aanbetaling van uw klanten? Dan bent u bij annulering door een klant niet altijd btw verschuldigd over deze aanbetaling. Schadevergoeding U bent namelijk geen btw verschuldigd als de aanbetaling kan worden aangemerkt als een schadevergoeding. Hiervan is volgens het Europese Hof sprake in geval van een aanbetaling voor een hotelreservering op het moment dat de...
05-10-2017 Vier fiscale wensen van het nieuwe kabinet?! Nog voor het einde van oktober wordt er zéér waarschijnlijk een nieuwe kabinet aangesteld. De onderhandelingen tussen de beoogde regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn nagenoeg afgerond. Enkele wensen van het nieuwe kabinet liggen al op straat. Daarom hebben we alvast een overzicht voor u gemaakt, uiteraard met een klein voorbehoud, aangezien het aankomend regeerakkoord nog niet openbaar is. 1. Van vier naar twee belastingschijven Het nieuwe kabinet wil...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Eerder aangekondigde maatregelen Afschaffing aftrek monumentenpanden en scholingsuitgaven uitgesteld De door het kabinet voorgenomen afschaffingen van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven zijn uitgesteld tot 2019. Minister Jet Bussemaker geeft in haar brief van 30 juni 2017 aan dit in overleg met de staatssecretaris van Financiën te hebben besloten. Uitreiking aandelenoptierechten startups Vanaf 1 januari 2018 wordt bij werknemers van startups onder voorwaarden 75% van...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Overige maatregelen Wet op de motorrijtuigenbelasting Per 1 januari 2018 gaat als grondslag voor de motorrijtuigenbelasting de ‘massa rijklaar’ gelden zoals opgenomen in het kentekenregister, in plaats van de ‘eigen massa’ zoals vermeld op de voormalige groene kaart. Deze massa rijklaar bedraagt 100 kg meer dan de eigen massa. Voor de berekening van de motorrijtuigenbelasting brengt de RDW daarom 100 kg in mindering op de massa rijklaar. Het artikel in de Provinciewet is op deze manier...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Werkgever Afschaffen fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld om de fictieve dienstbetrekking af te schaffen voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap. Als gevolg van de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) was per 1 mei 2016 al goedgekeurd dat de toepassing van de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen achterwege kon blijven. Per 1 januari 2017 is deze bepaling ook...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Vennootschapsbelasting Dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering Een bv mag in beginsel geen rente aftrekken over geld dat zij heeft geleend van een verbonden lichaam om daarmee een besmette rechtshandeling te financieren. Om in aanmerking te komen voor renteaftrek bij een zogenoemde besmette rechtshandeling, moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat aan de schuld die ontstaat in overwegende mate (meer dan 50%) zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. Wanneer blijkt dat de schuld...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Internationaal Heffingskorting buitenlandse belastingplichtigen Belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maar hier wel werken, kunnen – als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden – diverse aftrekposten en heffingskortingen krijgen die ook een inwoner van Nederland krijgt. Die regeling geldt sinds 2015. Voldoet iemand aan de voorwaarden, dan is deze kwalificerend buitenlands belastingplichtige en zo niet, dan spreken we van niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Werkgevers...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Formeel belastingrecht Inkeerregeling De inkeerregeling is in het leven geroepen om iemand, die na een beboetbare of bestrafbare aangifte alsnog zijn belasting wil betalen, niet tegen te houden met een boete. In 2014 is de regel aangescherpt, waardoor nog slechts twee jaar na het doen van de onjuiste aangifte zonder boete kan worden ingekeerd. In lijn met de huidige internationale discussie, de maatschappelijke opvatting over belastingontduiking en de toegenomen nadruk op transparantie, wordt de inkeerregeling...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - Eigen woning Aftrekbeperking hypotheekrenteaftrek Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar, voor zover de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1 (in 2017 52% en in 2018 51,95%). Per 1 januari 2018 is de totale beperking van de hypotheekrenteaftrek opgelopen tot 2,5%. Hierdoor is in 2018 de hypotheekrente aftrekbaar tegen 49,5%. Let op! Voor de bijtelling van het eigenwoningforfait geldt deze...
20-09-2017 Miljoenennota 2018 - BTW Aanscherping definitie geneesmiddelen Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt. Deze aanscherping is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016. In dit arrest werd bepaald dat producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel een relatie hebben met gezondheid, onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Voorbeelden van dit soort producten zijn bepaalde zonnebrandmiddelen en tandpasta’s....